Nia Griffith MP - Fair play for farmers at home and abroad

I am very proud that this year Llanelli and District has become a ‘Fairtrade Zone’.

Many farmers around the world are still not paid what they deserve, and those in developing countries often work in appalling conditions for very little money. Fairtrade is about making sure that the lowest paid agricultural workers get their fair share and can live healthy, happy lives.

The fact that our area could become a Fairtrade Zone says a lot about our values. It also reflects the hard work of local activists like Tara Fisher in promoting Fairtrade around town. Being an official Fairtrade Zone means having lots of shops selling Fairtrade products and local councils, schools and community groups supporting the principles of Fairtrade. Achieving this was no mean feat.

Particularly impressive was this year’s Fairtrade Fortnight, which saw Traidcraft stalls and Fairtrade teas popping up all over town. I was especially pleased to see local schools taking part. Educating children about the importance of Fairtrade is vital if we are to ensure that future generations understand problems in the developing world and avoid buying products that make them worse.

As we leave the European Union, we need to make sure that any deals we strike guarantee a fair deal for farmers. Brexit must not be an excuse to abandon low paid farmers in developing countries, nor to withdraw support from UK farmers, who are vital for our future food security and the lifeblood of our rural economies and communities. Large supermarket chains must not use disproportionate buying power to beat down the prices they pay local producers and deny farmers fair wages.

So let’s take pride in the fact that Llanelli and District is now Fairtrade Zone, but keep up our efforts to ensure that farmers in the UK and around the world are supported and paid fairly.

 

Nia Griffith AS - Chwarae teg i ffermwyr gartref a thramor

Rwy’n falch iawn y flwyddyn hon bod Llanelli a’r Cylch wedi dod yn barth ‘Masnach Deg’.

Nid yw llawer o ffermwyr o gwmpas y byd yn dal i gael yr hyn y maent yn ei haeddu, ac mae'r rheiny mewn gwledydd sy'n datblygu yn aml yn gweithio mewn amodau anhygoel am ychydig iawn o arian. Mae Masnach Deg yn ceisio sicrhau bod y gweithwyr amaethyddol isaf yn cael eu cyfran deg ac yn gallu byw bywydau iach a hapus. 

Mae'r ffaith bod ein hardal yn dod yn Ardal Masnach Deg yn dweud llawer am ein gwerthoedd. Mae hefyd yn adlewyrchu gwaith caled gweithredwyr lleol fel Tara Fisher wrth hyrwyddo Masnach Deg o gwmpas y dref. Mae bod yn Ardal Masnach Deg swyddogol yn golygu bod llawer o siopau'n gwerthu cynhyrchion Masnach Deg a bod cynghorau lleol, ysgolion a grwpiau cymunedol yn cefnogi egwyddorion Masnach Deg. Mae cyflawni hyn yn gamp a hanner! 

Yn arbennig o drawiadol oedd Pythefnos Masnach Deg eleni, a welodd stondinau chrefft a the Masnach Deg yn ymestyn dros y dref. Roeddwn yn arbennig o falch gweld ysgolion lleol yn cymryd rhan. Mae addysgu plant am bwysigrwydd Masnach Deg yn hanfodol os ydym am sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol yn deall problemau yn y byd sy'n datblygu, ac oherwydd hyn yn gallu osgoi prynu cynhyrchion sy'n eu gwneud yn waeth. 

Wrth inni adael yr Undeb Ewropeaidd, mae angen inni sicrhau bod unrhyw fargen rydym ni'n ei daro yn sicrhau amodau deg i ffermwyr. Ni ddylai Brexit fod yn esgus i roi'r gorau i ffermwyr â thaliadau isel mewn gwledydd sy'n datblygu, nac i dynnu cefnogaeth oddi wrth ffermwyr y DU, sy'n hanfodol ar gyfer ein diogelwch bwyd yn y dyfodol a bywyd ein heconomïau gwledig a'n cymunedau.Ni ddylai archfarchnadoedd mawr ddefnyddio pŵer prynu anghymesur i guro'r prisiau maent yn eu talu i gynhyrchwyr lleol ac i wadu cyflogau teg ffermwyr. 

Felly, gadewch i ni ymfalchïo yn y ffaith bod Llanelli a'r Cylch bellach yn barth Fasnach Deg, ond dewch i ni dal ati gyda'n hymdrechion er mwyn sicrhau bod ffermwyr yn y DU a ledled y byd yn cael eu cefnogi a'u talu'n deg.

Principles of Fairtrade

Get in touch


Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Follow us.

Sponsors

  • Paragon Consultants - Llanelli PC Repairs